Wapro Fakir – instrukcja importu ze Scanye

Aplikacja Scanye oszczędza czas księgowych i umożliwia błyskawiczne zaksięgowanie faktur zeskanowanych oraz z plików PDF. Scanye współpracuje z wieloma programami księgowymi, m. in. z programami Asseco WAPRO – Kaperem i Fakirem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak Scanye pomaga księgowym – kliknij tutaj.

Aby importować faktury do Kapera należy najpierw dodać źródło danych oraz schemat księgowania. Jak to zrobić pokazujemy w dalszej części instrukcji.

Import faktur ze Scanye

1. W Fakirze wybieramy Dokumenty > Import dokumentów > Ikona importu transakcji:

Zrzut ekranu programu Wapro Fakir zawierający ikonę importu transakcji

2. W oknie „Import danych” wybieramy utworzone wcześniej źródło danych oraz schemat księgowania. Reszta danych powinna wyglądać jak na załączonym zrzucie ekranu:

Okno importu transakcji w programie Wapro Fakir

3. Następnie klikamy przycisk Wykonaj lub F10,

4. Klikamy ikonę importu:

Przycisk importu transakcji Wapro Fakir

5. W oknie importu danych wybieramy pobrany ze Scanye plik .xml i klikamy Dalej lub F10,

6. W Buforze dokumentów niezadekretowanych wybieramy dokumenty do dekretacji,

7. Wciskamy Dekretuj dokumenty lub F3,

8. Wyświetli się okno z informacją o pomyślnym zakończeniu dekretacji. Po wciśnięciu Ok proces jest zakończony.

Dodawanie źródła danych

1. W Fakirze wybieramy Definicje > Import – definicje > import – źródła danych,

Przycisk importu źródła danych do Wapro Kaper

2. Klikamy Dodaj lub wciskamy Ins na klawiaturze,

3. W polach „Nazwa źródła” i „Opis źródła” wpisujemy dowolne wartości (np. Scanye), „Typ źródła”: WFMAGWIN – MW i opcje „niezadekretowane” oraz „rozłączne bazy”. Następnie klikamy Zapisz lub F10.

Definiowanie nowego źródła danych w Wapro Fakir

4. Po utworzeniu źródła, zaznaczamy box po lewej stronie przy nazwie nowoutworzonego źródła i wciskamy Zamknij lub Esc.

Dodawanie schematu księgowania

1. W Fakirze wybieramy Definicje > Import – definicje > Import – schematy księgujące,

Przycisk dodawania schematu księgującego do Wapro Kaper

2. Zaznaczamy źródło „Scanye” i wciskamy przycisk Dodaj lub Ins,

3. W schemacie dodajemy dowolną nazwę i opis (np. Scanye) i wybieramy typ dokumentów, dla których dokonywany będzie import (na przykład FZ – Faktura Zakupu),

Definiowanie schematu księgowania dla Wapro Fakir

4. Dodajemy definicję dekretów, wciskając Dodaj lub Ins. W definicji dekretu wybieramy właściwe konta, a w polu „Typ kwoty” – „Netto dokumentu (zakupu)”. Następnie klikamy Zapisz lub F10.

5. Aby zapisać schemat, klikamy Zapisz i wygeneruj procedurę lub F10.

6. Po zapisaniu zaznaczamy box po lewej stronie przy nazwie utworzonego schematu.

7. Można utworzyć więcej niż jeden schemat.